BBC News, O'zbek - Бош са?ифа

Бош ма?ола

Россиянинг Украинага бос?ини

BBCUZBEK TV DASTURI

BBC

Bi-bi-si O‘zbek TV - Afg‘oniston uchun kundalik TV dasturi

Dastur haftada 5 kun - dushanbadan juma kuniga qadar Toshkent vaqti bilan soat 18.30 -18.45 da efirga uzatiladi.

Коронавирус ?а?ида нималарни билиш керак?

Жадидлар тарихи - BBC News O'zbek лойи?аси

Берлинда ??иётган ?збек талабалари, Берлин, 1927 йил (?ртада Абдува??об Муродий)

Германия таълимини олиб ?ата?онга учраган жадидлар - Биринчи ?збек агрономи Абдува??об Муродий

?збекистонда 31 август ?ата?он ?урбонларини ёд этиш куни этиб белгиланган. Би-би-си келгуси йилда 100 йиллик санаси кутилаётган мазкур во?еъликлар олдидан Тошкентдаги ?ата?он ?урбонлари хотираси давлат музейи катта илмий ходими Ба?ром Ирзаев билан хорижда таълим олган ?збек ёшлари ва уларни ватанда кутган ?ата?онлар ?а?ида навбатдаги туркум ма?олаларни эътиборингизга ?авола этади.

BBCUZBEK махсус лойи?алари

 • Видео. ?збекистон: “Усмон ?уръонининг ?айтиши” – ?ужжатли драма

  BBC News ?збек хизматининг янги ?ужжатли драмаси ?уръони Карим Усмон мус?афининг Марказий Осиёдан Россияга ва ортга ?айратланарли саё?ати ?а?ида ?икоя ?илади. Уни эндиликда bbc.com/uzbek веб сайтида ?ам томоша ?илиш мумкин.

  Luiza Iskandariy
 • Катта Лангар ?уръони изидан

  ?збекистон, Буюк Британия: Катта Лангар ?уръони жумбо?и ортидан

  ?зининг к?п асрлик ватани б?лмиш бир ?збек ?ишло?и номи билан аталган к??на "Катта Лангар ?уръони изидан" 40 да?и?алик ?ужжатли фильмнинг мавзуси б?либ, уни эндиликда bbc.com/uzbek веб-сайтида томоша ?илиш мумкин. "Катта Лангар ?уръони изидан" филмида Би-би-си ?збек Хизмати ?збекистондаги маш?ур Sevimli TV телеканали билан ?амкорликда са?ифалари дунё б?йлаб сочилиб кетган нодир ??лёзма ?аётидаги бурилишлар ва ?згаришлар изидан тушади.

 • Эсон Давлат Бегим, рассом Исомиддин Эшон?улов

  BBC News ?збек хизмати "Бобурий маликалар изидан" номли уч ?исмдан иборат ?ужжатли-драматик фильм суратга олди - ?збекистон, O'zbekiston

  Андижон ?о? марказида Бобур Шо?нинг ?айкали ?ад ростлаган. Тошкент, Самар?анд ва Ша?рисабзда эса, унинг бобокалони Амир Темур ?айкалларини к?расиз. Тарих дарсликларида шарафланган аксар ?а?рамонлар ?ам асосан эркаклар, бу ?ринда шо?лару ша?зодалар...?укмдорларга ?амнафас б?лган, уларни ??риган, ??ллаган маликалар-чи?

 • Тожир аёл

  ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларини ?андай ??лга олмо?да? - BBCUzbek тад?и? этади

  ?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларидан эркакларни ?андай си?иб чи?армо?да, янги ?ужжатли фильм - бозордаги савдо-соти?и, деб икки ?лимдан ?айтган Му?айё ?озир манаман, деган тадбиркор. Кичиккина Риштондан туриб, ма?сулотларини энди ?аф?оз ?адар экспорт ?илмо?чи. У Осиёни Европага бо?лай оладими?

 • То? ?ишло?и

  ?збекистон: Каримов ёпган, Мирзиёев очган ?ишло?да BBC Uzbek нималарни к?рди?

  ?збекистонда мар?ум Ислом Каримов та?и?лаган ?ишло?ларни орадан ?арийб 20 йил ?тиб, Шавкат Миризёев нега очмо?да? Мирзиёевнинг ?арори ?збекистон и?тисоди учун фойда келтирадими ёки хавфсизликка та?дид соладими? BBC Uzbek 2 минг метр баландда жойлашган шундай ?ишло?лардан бирида б?лди. К?п йиллар дунёдан узиб ташланган жойда бугун нималар кечмо?да?

 • ?збек асирлари

  Голландия: 101 ?збекни нега ?лдиришганди?

  101 ?збек йигити 1941 йили немис фашистларига ?арши урушга олиб кетилди. Аммо уларнинг умри узо? голланд ?рмонида очлик ва ?ийно? билан якунланди. Тирик ?олганлари отиб ташланди. Бу ?збеклар ким эди?

press

?збекистон: “Б??илаётган эркинлик” – Мирзиёев ?ам Каримов каби “ахборот ихотаси”га тушиб ?олдими? - Видео

Тан?идчилари 2016 йилда ?удратга келган соби? бош вазир ?з ?окимияти легитимлигини асосан Ислом Каримов даврига нисбатан та??ослар билан муста?камлаб келишини айтадилар. Аммо к?плаб фаоллар, охирги йилларда ?збекистон яна эски замонга ?айтяпти, деган хавотирда.

Мирзиёев ва Жаппаров

Видео. ?збекистон-?ир?изистон: ?ир?изларнинг Кампир-ободни бермаслик талаби нега тинмаяпти?

20 октябрь куни ?ир?изистон президенти Садир Жапаров норози фаоллар ва ма?аллий а?оли билан шахсан учрашиб, ?збекистон билан чегара ?удудлари б?йича эришилган келишув а?амиятини тушунтиришга ?арор ?илган.

Соби? Ш?ро

Сора Эшонт?раева

?збек аёли ва ?збекистон жадидлари британларни ?айратга солдими?

?збек аёли большевиклар ва жадидлар ?ртасида ёки бугунги ?збекларнинг ?злиги шаклланишида улар ?андай ?рин тутишган? Лондондаги айни фоток?ргазма нимани намойиш этади?

Жамият

?збекона

Gazeta.uz дан "?ойиб б?лган ма?ола" - Конституцион исло?от: бизни нимага тайёрлашмо?да? ?збекистон, янгиликлар

?збекистон матбуоти, айни?са муста?ил нашрларида ма?олаларнинг "?ойиб б?лиши" ноодатий ?олат эмас. Газета.уз даги манбамизнинг айтишича, биз к?чириб босаётган ма?ола учун та?ририятга босим к?рсатилган. Газета.уз ма?олани олиб ташлашга мажбур б?лган.

Турфа та?дирлар

 • Му?ожирликнинг ?атти? нони

  Марказий Осиёдан ?ар йили Россияга миллионлаб ме?нат му?ожирлари келишади. Мазкур ?олат ортидаги асосий сабаб эса минта?а, айни?са, ?збекистондаги о?ир и?тисодий шароит, ишсизлик билан изо?ланади. Бугун мигрантлар а?воли ?андай? ?андай орзулар билан яшашмо?да?

  Ме?нат му?ожири
 • Ша?зода Саид Абдулсаттор

  Узо?даги я?инлар ва ё ?ижратдаги та?дирлар

  Би-би-си ?збек хизмати телевизион дастури янги фильмида Амир Олимхоннинг Туркияда яшаётган авлодлари ?а?ида ?икоя ?илинади.

"?урбатдаги ?ариблар"

.

?урбатдаги ?ариблар ёки 'Московобод'

Миллионлаб марказий осиёликлар Россияда риз? теришмо?да. Пойтахт Москванинг ?зида уларнинг сони ?н минглаб.

BBC News O'zbek - Дунё ва ?збекистон нафаси

Суратлар

Му?аррир танлови